Creditreform s.r.o.


Záhradnícka 75
SK-821 08 Bratislava
IČO: 51945860
IČ pre DPH: SK2120861996
Tel.: +421 2 330 563 72
E-mail: info@creditreform.sk

Právne upozornenie

Prevádzkovateľom webovej stránky "creditreform.sk" je spoločnosť Creditreform s.r.o., Záhradnícka 75, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, ďalej len "Creditreform SK". Toto oznámenie definuje podmienky prístupu na creditreform.sk webovú stránku (ďalej len "webová stránka") a podmienky jej používania. Pred použitím tejto webovej stránky by ste si mali pozorne prečítať tieto zmluvné podmienky. Používaním tejto stránky súhlasíte s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak nechcete byť viazaní týmito podmienkami, mali by ste prestať používať túto stránku. 

Content

Creditreform SK podnikla všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že informácie na tejto webovej stránke sú presné, pravdivé a úplné a že neobsahujú zavádzajúce informácie. Nemôžeme však poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente. Okrem toho je Creditreform SK oprávnená kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť informácie uvedené na týchto webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia alebo vykonať akékoľvek vylepšenia alebo zmeny produktov a/alebo programov uvedených na týchto webových stránkach. Urobíme všetko pre to, aby sme implementovali vhodné technické vybavenie na zabránenie šírenia vírusov alebo iných škodlivých programov. Vzhľadom na štruktúru internetu a rýchlosť vývoja však nemôžeme zaručiť, že táto webová stránka nebude ovplyvnená vírusmi alebo čímkoľvek iným, čo má kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti. Pred pripojením na internet by ste mali pravidelne zálohovať údaje a nainštalovať vhodné antivírusové nástroje. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME ALEBO PRIAME STRATY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. OKREM TOHO NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY SPÔSOBENÉ TECHNICKÝMI PROBLÉMAMI (ALE NIELEN) NEDOSTUPNOSŤOU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKOUKOĽVEK PORUCHOU JEJ FUNGOVANIA. 
 

Súhlasíte
s tým, že budete používať túto webovú stránku na zákonné účely a spôsobom, ktorý neporušuje práva iných alebo neobmedzuje ich užívanie tejto webovej stránky. Súhlasíte s tým, že na tejto webovej stránke nebudete zverejňovať žiadne informácie alebo iný obsah, ktorý je alebo môže byť nepresný, hanlivý, urážlivý alebo ktorý porušuje naše práva alebo ktorý poškodzuje softvér alebo prevádzku tejto webovej stránky. 

 
Prvky
obsiahnuté na tejto webovej stránke (vrátane, ale nie výlučne, informácií, textu, obrázkov, zvukov, log a všeobecne údajov akéhokoľvek typu, ďalej len "prvky") a samotnej webovej stránky podliehajú ustanoveniam zákonov o duševnom vlastníctve a databázach. Niektoré prvky tejto webovej stránky si môžete stiahnuť iba na informačné účely za predpokladu, že dodržíte všetky príslušné upozornenia na autorské práva alebo iné upozornenia týkajúce sa ich autorstva a pôvodu a tieto oznámenia nesmiete meniť ani upravovať. Prvky tejto webovej stránky sa nesmú extrahovať, opätovne používať, reprodukovať, zobrazovať alebo upravovať na účely akéhokoľvek verejného vyhlásenia alebo na akékoľvek iné komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho súhlasu. Pokiaľ sa takýto súhlas nevyžiada alebo nevydá, vyhradzujeme si právo uplatniť akékoľvek opravné prostriedky, ktoré máme k dispozícii podľa trestného alebo občianskeho práva. Prijímate plnú zodpovednosť za používanie prvkov obsiahnutých na tejto webovej stránke a beriete na vedomie akékoľvek práva týkajúce sa tretích strán.  


Ochranné
známky a logá obsiahnuté na tejto webovej stránke sú hodnotným duševným vlastníctvom skupiny Creditreform Group, Creditreform SK a tretích strán. Takéto ochranné známky a logá nesmú byť žiadnym spôsobom použité bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti Creditreform Group, Creditreform SK alebo príslušnej tretej strany, ktorá je vlastníkom takéhoto duševného vlastníctva. Nič na tejto webovej stránke by sa nemalo vykladať tak, že vám udeľuje akékoľvek právo na vyššie uvedené ochranné známky a logá.  


Akékoľvek
vytvorenie hypertextového odkazu na túto webovú stránku alebo opätovné použitie určitých prvkov tejto webovej stránky, či už jednotlivo alebo úplne, ako napríklad umiestnenie tejto webovej stránky v baneroch, podlieha nášmu predchádzajúcemu výslovnému súhlasu, ktorý môžeme kedykoľvek odvolať podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie akéhokoľvek neoprávneného odkazu na túto webovú stránku. Ak Creditreform SK poskytuje odkazy na iné webové stránky, robí tak len pre informáciu a tieto odkazy nie sú dôkazom toho, že Creditreform SK akýmkoľvek spôsobom odporúča akékoľvek produkty alebo služby uvedené na týchto webových stránkach. Používanie takýchto odkazov je výlučne na vlastné riziko a Creditreform SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie týchto webových stránok alebo informácií na nich obsiahnutých. 


Ochrana osobných údajov
Creditreform SK ako aj jej užívatelia sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky. Ak použijete túto webovú stránku po zobrazení zmenených podmienok na našej webovej stránke, bude sa to považovať za váš súhlas s upravenými podmienkami bez výhrad.  

Tieto Podmienky používania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.